ĐเSⓣαᶰ𝓉 𝐏a𝐬𝔱, NⒶ𝓻яØⓌ 𝓶𝒾𝔫𝐃

𝕚Ⓢl卂ᑎ𝓭Mα𝕟

𝐉Øα℃ħᶤϻ Řᶤт𝓣ϻ乇Ƴ𝐄𝕣

ℂLᵒᛕŞ 𝐭𝔦𝓴, Ƥ𝕒𝔯𝐀ĎⒾᔕ𝔠๏, ᗪάTƵ𝕌几 𝐃ค𝔃є, Ä𝕥H𝕖𝓻, ℙ𝐮d𝕕𝓁ᵉ 丂t𝕆mקε尺ร

ʲⓄᶜ𝐊𝓢𝓽r𝓐ᑭ

¢𝔦𝐍Ňⓐ𝐘 ⅋ 𝔽尺丨ᵉⓝ𝔡𝕤

𝓶ù𝓡α𝓃 ħย𝓶a𝔫𝐎𝕤

ˢqยᎥ𝔡

ⓛάяA sŤ𝐎ˡ𝐋

ҜLi𝓉ⓒㄥ𝓲q𝐔ε, 𝓒𝒶𝓅𝓼LoⒸ𝕂 S𝓤Ƥ乇尺şт𝐀ʳ

ⒶŘO๏ᒎ A𝔽Ť卂𝐛

Jєᵃ𝓷ѕ Ⓕ𝕆я Ĵ𝔼SᑌS

𝓉𝕠𝐌мㄚ ᐯ𝔼ŘČє𝓉t𝒾

Ɨ η 𝕊 ţ i 𝓉 U 𝓽 ŕ I C 𝑒

ϻㄖŦ𝓸ŕ𝐚𝐌𝓐

𝐲υ𝐊ⓞ 卂ŘAᛕI ⅋ Đ卂ιⓢ𝓨 d𝔦ᑕ𝐤Į𝕟ร𝕠Ň

𝔧α𝐌𝒆ѕ 卄Ỗ𝕃∂εℕ ⅋ ωα¢łαw ž丨๓ⓅEl, ĹỮᑕⓐⓈ ๓σnèⓜ𝕖 (๔𝓙-𝐬𝐄Ⓣ)

s𝐢ⓛ𝓿𝔢ʳ f𝐢𝕣ˢ

𝓗𝒆Ⓡм𝒶𝓝𝕆ⓢ g𝕌𝔱𝓲éя𝔯𝒆乙

Đ𝑜𝓤ﻮⓛÃⓢ ᵈά尺Ẹ

𝓽ᕼє 𝓑乇tʰ𝔰

α𝓝𝐝𝐘 丂Ⓗⓐù𝔽

Ⓜ𝕖tz

𝓬σ𝔠ᵒ ⅋ 𝒸ⓛ卂𝐈𝐫 𝓒𝕃α𝓘ᖇ